2023-06-20

Ansökan om större forskningsbidrag

Cancerforskningsfonden i Norrland utlyser 50 miljoner kronor att fördelas på fem till tio, 5 åriga forskningsprojekt.

Ansökningsprocessen sker i två steg:

I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som lämnas in senast 2023 09 01 och som skrives enligt särskild instruktion (bilaga 1, projektförslag).

Projektförslagen utvärderas av Cancerforskningsfonden i Norrland med hjälp av särskilt utsedda sakkunniga, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande vilka projekt som går vidare för att lämna fullständiga ansökningar.
Den fullständiga ansökan ska lämnas senast 2023 10 30 och skrivas på särskild blankett (bilaga 2, fullständig ansökan, för denna ska fondens mall för projektansökningar användas – men med särskilda instruktioner). Efter sakkunniggranskning beslutar Cancerforskningsfonden om tilldelning senast 2024 03 01.

Målsättningen med denna utlysning är att långsiktigt stärka framgångsrik klinisk cancerforskning i Norrland. Även om fokus är att ge möjlighet att tillvarata de värdefulla egenskaper som byggts upp inom cancerforskning i norra Sverige ses också positivt på samarbeten med andra forskare nationellt och internationellt. Med sådan cancerforskning menas projekt som tydligt inriktas mot förbättrad diagnostik och/eller förbättrad behandling av cancersjukdomar. Cancerforskningsfonden i Norrland avser med denna utlysning stödja projekt där flera forskare samarbetar för att gemensamt kunna lösa en större forskningsuppgift med tydlig klinisk relevans.För projekt som tilldelas medel görs efter 30 månader en halvtidskontroll där projektets progress värderas av sakkunniga. Medel för de sista 2 åren av projektet tilldelas först när progress godkänts.

För mer information klicka här