Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Behandling

Förebyggande

Förebyggande cancervård

Kunskaper om orsakerna till cancer har nu kunnat börja mer aktivt tillämpas inom den förebyggande hälso- och sjukvården. Stora insatser görs för att minska nyttjandet av tobaksvaror och framförallt att minska utbredningen av tobaksbruket bland ungdomar. Den förebyggande cancervården har som viktig uppgift att sprida information och utbilda människor för att minska risken att insjukna i cancersjukdom och därmed bryta dagens trend med ständig ökning av antalet cancerpatienter. Detta är en av de stora möjligheterna som finns idag.

Sverige är långt framme när det gäller tillämpningen av nya kunskaper att erbjuda mindre invalidiserande behandling och minska dödlighet i cancersjukdomar genom att tidigt ställa cancerdiagnos vid riktade masshälsoundersökningar. Detta gäller framförallt vid underlivscancer och bröstcancer hos kvinnor.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel – kroppsegna celler

Det senaste vad gäller behandlingsmetoder vid cancersjukdomar är tillkomsten av de biologiska metoderna med kroppsegna substanser. Genom utvecklingen av den moderna genteknologin kan man idag i stort sett framställa obegränsade mängder av ämnen som normalt eller vid sjukdom tillverkas i någon av kroppens celler. Detta har öppnat helt nya möjligheter att korrigera brister och på ett biologiskt riktat sätt ingripa i kroppens olika regleringsmekanismer. Detta gäller t ex tillväxt och hämning av såväl normala celler som tumörceller. Området befinner sig fortfarande i sin linda men resultaten har redan börjat tillämpas i praktisk sjukvård.

Kirurgi

Kirurgin har utvecklats

Den operativa tekniken och kunskapen har utvecklats och idag kan man genomföra kirurgiskt ingrepp på svårt sjuka patienter och operera bort tumörer, vilket i många fall var omöjligt tidigare.

Strålning

Strålbehandling – botar och lindrar cancer

Strålterapi kvarstår vid sidan av kirurgi som den behandlingsmetod som mest bidrar till bot av cancer. Strålterapi är också utomordentligt betydelsefullt för att lindra lidande hos patienter som inte botas. Nya förutsättningar för att förbättra strålterapin har skapats genom utveckling av apparatur för strålbehandling, som möjliggör skarpt avgränsade strålfält vilka når djupt i kroppen och samtidigt utvecklingen av röntgendiagnostik med datortomografi, isotoper och magnetkamera.

I norra Sverige ligger vi mycket långt framme när det gäller just denna precisionsbestrålning. Allt detta i syfte att öka effekten på tumören och minska biverkningarna på de normala vävnaderna. Behandlingen kan skräddarsys genom att anpassas till de förhållanden som råder hos varje individ och hur tumören växer i de djupa delarna av kroppen.

Cytostatika

Cytostatika – botar eller bromsar cancersjukdomen

Cytostatika, även känt som cellgifter i allmänhetens språk. Behandling med cytostatika kan ges som en enda behandlingen mot cancer, för att bota sjukdomen. Eller för att bromsa cancern och lindra symtomen för att förlänga överlevnadstiden.

Det finns idag ett flertal olika typer av cytostatika för behandling av cancer. De kan antingen kombineras eller användas var för sig. Behandlingen skall ha största möjliga effekt på tumören men ge så små biverkningar som möjligt.

Biverkningar i form av exempelvis illamående är inte ovanliga. Numera finns dock läkemedel som effektivt kan förebygga detta.

Hormonbehandling

Hormonbehandling

Många tumörsjukdomar kan också behandlas effektivt med olika hormonpreparat. Detta gäller framförallt behandling av cancer i livmoder, bröst och prostata. Behandlingen ges vanligtvis i tablettform under längre tid.

Immunterapi

Immunterapi

Immunterapi är samlingsnamnet på behandlingsmetoder där kroppens eget immunförsvar utnyttjas för angrepp på tumörceller. Än så länge är det ingen standardbehandling, utan används enbart vid behandling av cancerpatienter i kontrollerade studier vid forskningskliniker. Resultaten anses lovande vid vissa cancerformer.

Vid vilka cancerformer används metoden?

Immunterapi används på försök som ett komplement till andra behandlingar vid bland annat hudcancern malignt melanom, levercancer, njurcancer och cancer i livmoderhalsen. Immunterapi har satts in hos patienter med långt framskriden sjukdom där cancern spridit sig i kroppen och i flera studier visat sig kunna bromsa sjukdomsutvecklingen. Mycket sällan har dock personer med så långt framskriden sjukdom kunnat botas med immunterapi.

Forskarna hoppas få fram immunterapi även mot leukemier, bröstcancer och äggstockscancer.

Vad är skillnaden på Immunoterapi och biologiska läkemedel?

Det är inte exakt samma sak, men de kan vara relaterade. Biologiska läkemedel är läkemedel som är tillverkade med biologiska källor, såsom proteiner, antikroppar och celler.

Vad är skillnaden mellan immunoterapi och biologiska läkemedel?

Immunterapi kan använda biologiska läkemedel, men det kan också omfatta andra metoder såsom vacciner och cellterapier. Så medan immunoterapi kan använda biologiska läkemedel, är inte alla biologiska läkemedel immunterapier.

Psykosocialt stöd

Psykosocialt stöd är viktigt

Hänsyn till patientens allmänna välbefinnande har fått allt större betydelse. Under de senaste åren har en psykosocial verksamhet byggts upp vid Norrlands universitetssjukhus.

För närvarande är förutom läkarna och personal på avdelningarna även en psykolog, kuratorer, smärtsjuksköterska och kontaktsjuksköterska delaktiga i omhändertagande av patienterna.

Omvårdnad i form av omtanke på olika sätt och information till patient och anhöriga är viktiga inslag i strävan att förbättra patientens livskvalitet under behandlingen. Många patienter kan leva som vanligt mellan behandlingstillfällena.

Det pågår livskvalitetstudier, etiska studier och undervisning i omvårdnad och rehabilitering.

Smärtlindring

Smärtlindring

Målet vid behandling av cancersmärta är smärtfrihet, inte bara lindring, dvs minskning av smärtan. Målsättningen delas upp i tre steg:

  • Smärtfri natt med god sömn.
  • Smärtfrihet i vila och stillhet.
  • Smärtfrihet när man rör sig och belastar kroppen.

Läkaren analyserar smärtan tillsammans med patienten. Efter smärtanalysen påbörjas behandlingen. Det är viktigt att man som patient noggrant rapporterar hur behandlingen lyckas. Då ökar möjligheten att justera den så att målen kan nås.

Patienten bör vara införstådd med vilka behandlingsmål som ligger nära i tiden, t ex smärtfri sömn nu i natt, respektive vilka som kan ta några dagar att nå, t ex att en smärtande, öm rygg åter ska låta bli att göra ont vid uppesittande. Sådant samförstånd gör att man slipper att bli besviken pga orealistiska förväntningar. Smärta är alltid mycket individuell, behandlingen är alltså alltid individuellt anpassad.

För att följa upp hur behandlingen verkar krävs kontakt mellan patient och behandlande läkare/sjuksköterska. I början av behandlingen behövs täta kontakter, ofta många gånger under de första dagarna.

När behandlingen pågår med tillfredsställande resultat kan kontakterna glesas ut. Smärtor i samband med cancersjukdom är dock sällan oförändrade. De kan öka, minska eller flytta sig beroende på att sjukdomen utvecklas. En framgångsrik behandling, t ex operation, strålbehandling eller cytostatikabehandling, kan i vissa fall helt ta bort orsaken till smärtan. Smärtmedicineringen kan då behöva minskas eller avslutas. Alla förändringar av analgetika ska ske i samråd med behandlande läkare/sjuksköterska.

Vistelse i Umeå

Vistelse i Umeå

Här på Hotell Björken får patienter från den norra regionen bo under sin vistelse i Umeå.

Fonden har funnit det angeläget att bidra med trivselskapande insatser och här kan bl.a.nämnas musik-, sång-och pianounderhållning.

Rundturer företas med buss i och omkring Umeå och därigenom ges möjlighet att bli bekant med stan och dess omgivningar.

Dessutom finns vävstolar och även material och utrustning för den snickar-kunnige!

Om behov föreligger under dagtid kan sköterska nås telefonledes via direktnummer.