Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Allmän

Forskning och utvecklingsarbete

Forskning och utveckling har en betydande roll för att förbättra vården av de cancersjuka. Även i norra Sverige bedrivs klinisk, experimentell och epidemiologisk forskning i världsklass som rönt stort internationellt erkännande.

Framstegen inom experimentell forskning eller den s k grundforskningen har medfört att det som forskarna upplevde som cancerns gåta inte längre är någon gåta. Idag förstår man den grundläggande förändringen som leder till att en normal cell omvandlas till en tumörcell. Grundforskningen fokuseras nu på att ytterligare utröna mekanismerna som orsakar hur en cancercell uppkommer och vidareutvecklas och hur detta kan motverkas samt också på studier av immunologiska förhållanden vid cancer i syfte att finna kunskap om individens försvar mot cancercellen.

Målet för den kliniska cancerforskningen är att öka de diagnostiska möjligheterna och att förbättra behandlingsresultaten. Pröva nya vägar för förbättring av den kirurgiska behandlingen med särskild inriktning mot att spara normala organ samt att också utveckla narkosmetoder. Liknande typ av arbete pågår för att finna bättre kemiska cancerhämmande medel, t ex hormoner och cytostatika. Forskningen går dock inte bara ut på att bota utan inriktas även på att förbättra patientens livskvalitet i stort. Denna forskning rör inte enbart tumörsjukdomar utan också livskvaliteten under och efter behandlingen för både patient och anhöriga.

Den epidemiologiska cancerforskningen handlar om cancersjukdomarnas förekomst och orsaker. Ökade kunskaper om detta bidrar också till en ökad förståelse om cancersjukdomarna och därmed bättre möjligheter till en förbättrad behandling.