Finansiering

En mindre del av cancerforskning som bedrivs i Sverige finansieras genom statsbidrag i form av driftsbidrag till de medicinska fakulteterna med tillhörande undervisningssjukhus. Dessa har som en av sina arbetsuppgifter att utföra vetenskapligt forskningsarbete.

Vid forskning med speciell målinriktning kan sk projektanslag efter ansökan erhållas från olika cancerfonder. Den nationella Cancerfonden har till syfte att stödja cancerforskningen i hela landet. Förutom den nationella Cancerfonden finns två lokala fonder med säte i Umeå: Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond vid Umeå universitet. Deras huvudsakliga uppgift är att stödja cancerforskningen i norra Sverige.

Samarbetet mellan de båda fonderna har skapat utomordentliga förutsättningar för effektiva forskarinsatser och bekmpande av cancersjukdomar i norra Sverige. En stor fördel fonderna har är att man snabbt kan få igång önskade projekt med speciella punktsatsningar. Även mindre projekt med yngre forskare, som har svårt att få medel från den nationella Cancerfonden, kan erhålla stöd från de lokala fonderna, då forskningsnämnden har god kännedom om dessa forskare.

Medel för att utdela pengar till forskning kommer huvudsakligen som bidrag från allmänheten, främst från norra Sverige. Stöd ges till forskningsprojekt och inköp av utrustning. Ett flertal olika institutioner/kliniker vid Norrlands universitetssjukhus och andra sjukhus i regionen erhåller medel. En speciell forskningsnämnd bereder alla ansökningar och bedömer projektens vetenskapliga kvalitet och betydelse för att kunna förbättra cancervården. Forskningsnämnden består av medicinska forskare.