Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Fleråriga forskningsprojekt


Ansökan om större forskningsbidrag

Cancerforskningsfonden i Norrland utlyser 50 miljoner kronor att fördelas på fem till tio, 5 åriga forskningsprojekt.

Ansökningsprocessen sker i två steg:

I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som lämnas in senast 2023 09 01 och som skrives enligt särskild instruktion (bilaga 1, projektförslag).

Projektförslagen utvärderas av Cancerforskningsfonden i Norrland med hjälp av särskilt utsedda sakkunniga, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande vilka projekt som går vidare för att lämna fullständiga ansökningar.
Den fullständiga ansökan ska lämnas senast 2023 10 30 och skrivas på särskild blankett (bilaga 2, fullständig ansökan, för denna ska fondens mall för projektansökningar användas – men med särskilda instruktioner). Efter sakkunniggranskning beslutar Cancerforskningsfonden om tilldelning senast 2024 03 01.

Målsättningen med denna utlysning är att långsiktigt stärka framgångsrik klinisk cancerforskning i Norrland. Även om fokus är att ge möjlighet att tillvarata de värdefulla egenskaper som byggts upp inom cancerforskning i norra Sverige ses också positivt på samarbeten med andra forskare nationellt och internationellt. Med sådan cancerforskning menas projekt som tydligt inriktas mot förbättrad diagnostik och/eller förbättrad behandling av cancersjukdomar. Cancerforskningsfonden i Norrland avser med denna utlysning stödja projekt där flera forskare samarbetar för att gemensamt kunna lösa en större forskningsuppgift med tydlig klinisk relevans.För projekt som tilldelas medel görs efter 30 månader en halvtidskontroll där projektets progress värderas av sakkunniga. Medel för de sista 2 åren av projektet tilldelas först när progress godkänts.
 
Bilaga 1. Projektförslag.
Ska lämnas elektroniskt på särskild plats på Cancerforskningsfonden i Norrlands hemsida.

 • Sökandens och medsökandes namn, titel och adress (max 2000 tecken)
 • Sökande och medsökandes CV (max en A4 per sökande)
 • Förteckning över aktuella anslag
 • För ansökan förteckning över 20 mest relevant publikationer (bifogas som särskilda bilagor)
 • Projektbenämning (max 225 tecken)
 • Forskningsprogram. Beskrivning av frågeställning, bakgrund och planerade studier. Redogörelse för de olika medsökandes specifika roll i projektet, samt beskrivning hur just anslaget från Cancerforskningsfonden kommer att långsiktigt stärka forskningsområdet (max 6000 tecken)
 • Sökt belopp (max 10 miljoner) med fördelning och tidsplan över 5 år och max 2000 tecken
 • Total budget. Fördelat på kostnader för personal, utrustning och material år för varje år, samt eventuella andra finansiärers roll för att täcka projektets totala kostnaderna ( max 2000 tecken)
 • Projektets förväntade resultat och dess betydelse för diagnostik och behandling av cancer (max 3000 tecken).
Bilaga 2 Fullständig Anslagsansökan
Ansökan ifylles i särskild ansökningsblankett för denna utlysning med särskilda instruktioner. Ansökan skrivs på svenska eller engelska (bilagor i PDF format med font Times New Roman, storlek 12).Följande instruktioner: inkludera tidigare med justering enl nedan

 1. Under rubriken vetenskaplig redovisning:
  Här redogör huvudsökande kort för sina viktigaste vetenskapliga upptäckter de senaste 10 åren och hur dessa tillsammans med de medsökandes upptäckter utgör grund för nu sökt projekt.
 2. Under rubriken kostnader:
  Här ska kostnader för personal och drift anges för varje anslagsår.
 3. Under rubriken motivering till kostnader:
  Här medges ökat utrymme upp till 3000 tecken för att förklara projektets kostnader.

Följande bilagor är obligatoriska:

 1. Curriculum Vitae. Beskriver aktuell anställning, kvalifikationer och forskningsanslag erhållna de senaste fem åren (max 5 sidor). Skall inges för sökanden och medsökanden.
 2. Resurstillgång. Intyg från värdinstitutionens prefekt och/eller verksamhetschef om tillgång till ändamålsenligt laboratorieutrymme och utrustning.

Till extern sida ”Ansökan Projekt 5 Årig” >>>