Himmel som reflekteras över en spegelblank sjö

Orsaker till cancer

Levnadssätt och yttre faktorer inverkar

Det har blivit mer uppenbart att många cancersjukdomar framkallas av vårt levnadssätt och andra yttre faktorer i miljön.

Den idag kända viktigaste orsaken är utan tvekan rökning. Rökningen är förknippad med över 80% av lungcancer och man beräknar i vissa fall att en tredjedel av all typ av cancer på något sätt har anknytning till rökning.

Vissa kemiska expositioner på en del arbetsplatser har också betydelse för uppkomsten av en del cancerformer. Mycket talar också för att kosten har en stor betydelse.

Med tillämpning av nuvarande kunskaper om cancersjukdomarnas orsaker skulle förmodligen en stor del av cancerfallen kunna förebyggas. Detta gäller inte minst lungcancer.

Vissa tumörformer har för närvarande gått tillbaka under de senaste årtiondena (t ex cancer i magsäcken beroende på att våra matvanor förändrats), andra visar en stadig ökning, t ex hudcancern malignt melanom, beroende på ökad exposition för sol.