2023-05-10

Utdelning forskningsmedel 2023

Cancerforskningsfonden Norrland och Lions Cancerforskningsfond satsar gemensamt 2023 13 miljoner kr på cancerforskning till forskare i norra Sverige. De största medlen går till forskare vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus, men även till viktiga patientfokuserade projekt till andra kliniker i norra Sverige som bedriver cancervård och forskning. Bland alla projekten som nu erhållit medel kan nämnas följande;

Bröstcancer – 500.000 kr

Harlid Sophia. Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder 

Prostatcancer – 1.850.000 kr

Bergh Anders. Förbättrad tidig diagnostik av aggressiv prostatacancer

Josefsson Andreas. Precision medicine for prostate cancer patients in the early phase of metastatic prostate cancer

Lundholm Marie. Immunoprofilering: Nya biomarkörer eller terapeutiska mål för prostatacancer? 

Widmark Anders. Förlängd uppföljning av Phase III study of HYPO-fractionated Radio Therapy of intermediate risk localised Prostate Cancer (HYPO-RT-PC) 

Grefve Josefine. Image based risk assessment of localized prostate cancer

Järemo Helena. MicroRNAs of relevance for prostate cancer progression and therapeutics

Notstam Kristina. Individualiserad strålbehandling vid högrisk prostatacancer

Coloncancer – 1.400.000 kr

Edin Sofie. Immune profiling of colorectal cancers – mechanisms of immune evasion in prognosis and therapy 

van Guelpen Bethany. Etiology, risk prediction and early detection of colorectal cancer 

Gunnarsson Ulf. Systeminflammatorisk reaktion vid colorektal cancer 

Ling Agnes. Diagnostic characteristics of serrated lesions of the colorectum 

Landström Marene. Uptake of therapeutic antibody in a CRPC preclinical model using PET and initial tests of a tagged human colorectal cancer cell line in preclinical experiments 

Sitohy Basel. Prognostic biomarkers in colorectal cancer for potentially enhancing treatment strategies 

Löwenmark Thyra. The microflora of the large intestine in colorectal cancer development and progression

Sai San Moon. Antibiotics and risk of colorectal cancer: Population-based registry studies 

Pancreascancer – 1.250.000 kr

Espona-Fiedler Margarita. Targeting cFLIP to overcome Gemcitabine resistance in pancreatic cancer 

Franklin Oskar. Pankrescancerorsakad diabetes – studier av bakomliggande mekanismer 

Öhlund Daniel. Targeting Tumor-stromal Interactions in Pancreatic cancer 

Strålbehandling – 1.925.000 kr

Garpebring Anders. Nästa generation kvantitativ magnetresonansavbildning för individualiserad strålbehandling

Nyholm Tufve. Correlations between histopahtology and PET/MR (PAMP-study) 

Sandgren Kristina. Radiological evaluation of PSMA-PET, mpMRI and ACE-PET with histopathology as references standard

Soda Paolo. Esploiting AI to Address the Need for More Data in Medical Imaging in Radiation Therapy

Wallsten Elin. Optimering av (68Ga)PSMA-PET för dosplanering inför strålbehandling av prostatacancer 

Hellström Max. Next generation quantitative magnetic resonance imaging for individualized radiotherapy 

Näsmark Torbjörn. Utveckling av ett kliniskt arbetsflöde med DECT vid dosplanering inför protonbehandling 

Simkó Attila Tibor. Improving methods in radiotherapy using deep convolutional neural networks. 

Palliativ / omvårdnad – 1.220.000 kr

Fahlén Anneli. Forskningssjuksköterska, Sundsvall 

Hajdarevic Senada. Hur går det för dig+ Sjuksköterskeledda proaktiva telefonuppföljningar med patienter efter att primär cancerbehandling avslutats stärker patienterna och förbättrar deras livskvalitet 

Martinsson Lisa. Smärtskattning för patienter med cancer inom palliativ vård – validitet, reliabilitet och användbarhet av Abbey Pain Scale 

Strigård Karin. Stomi vid cancer – Hur kan vi göra livet lättare?

Lindquist David. När är det mest lämpligt att fatta behandlingsbeslut hos patienter med obotlig cancer? 

Tegenborg Sussi. Smärtskattning för patienter med cancer inom palliativ vård – validitet, reliabilitet och användbarnhet av Abbey Pain Scale

Widgren Ylva. Betydelsen av ospecifika behandlingsfaktorer i vårdmötet för patienters behanldingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga i cancervård 

Gyncancer – 1.150.000 kr

Idahl Annika. Chlamydia trachomatis and pelvic inflammatory disease; Impact on risk and survival of epithelial ovarian cancer 

Lindquist David. Role of LRIG proteins and overcoming treatment resistance in ovarian cancer 

Ottander Ulrika. Immunosuppressive mechanisms and their role for endometriosis-associated ovarian cancer 

Strandberg Sara. Prognostic and diagnostic added value of medical imaging in staging and treatment planning of advanced gynecological cancer (PRODIGYN) 

Husam Oda. The importance of the LRIG proteins in human cancers 

Lungcancer – 225.000 kr

Nilsson Jonas. Discobery of hidden neoantigens in extrachromosomal DNA for the use in therapeutic RNA vaccination against solid tumours

Hjärntumör – 800.000 kr

Wilson Sara. Axon guidance molecules and nerve-tumor interactions

Jonsson Sebastian. Identification and validation of early metabolic markers of malignant glioma

Nissen Itzel. Long-range gene regulation and 3D organization of the glioblastoma genome

Rosenbaum Adam. The heritability of glioma: A multi-omics approach

Övriga – 2.450.000 kr

Gunhaga Lena. Evaluate metastatic aggressiveness and identify metastatic-related mechanisms in human cancer cells 

Hedman Håkan. Reglering av BMP-signalering via LRIG-proteinger 

Degerman Sofie. Bioinformatisk analys av storskaliga dataset inom hematologiska maligniteter

Hemmingsson Oskar. Genetic- and chemical screens in C. elegans to identify suppressors of oncogenes in the MAPK-pathway

Häggström Christel. Upprepade urinvägsinfektioner och samband med detektion och överlevnad av urinblåsecancer 

Hörnblad Andreas. MeRAS Project: Metabolic Regulation of Alternative Splicing

Mei Ya-Fang. Novel Oncolytic Replication-Competent Adenovirus 11p Vectors for Human Cancer Therapy

Nylander Karin. Studies of squamous cell carcinoma of the mobile tongue focusing on potential age dependent differences in ethanol metabolism and the use of artificial intelligence in prediction of recurrence 

Söderkvist Britta. Hedgehog signaling as a target for cancer treatment

Degerman Sofie. Prognostisk och biologisk relevans av apigenomet vid T-cells maligniteter hos barn och vuxna 

Carlund Olivia. Genetic and epigenetic analysis of hematological cells in telomere-related diseases, in normal cellular aging and in hematological malignancies 

Nedan kan du läsa mer om några av de beviljade projekten

Sara Strandberg. Prognostic and diagnostic added value of medical imaging in staging and treatment planning of advanced gynecological cancer (PRODIGYN) 

Prognostiskt och diagnostiskt tilläggsvärde av bilddiagnostik vid stadieindelning och behandlingsplanering av gynekologisk cancer (PRODIGYN)

Bilddiagnostiska metoder som magnetresonanstomografi (MR) och datortomografi (CT) kan användas vid primär bedömning av sjukdomsstadium samt inför stråldosplanering och behandlingsuppföljning av patienter med gynekologisk cancer. Positronemissionstomografi med kombinerad CT (PET/CT) är ytterligare en metod som används för bedömning av tumörspridning. Den lovande metoden PET/MR kan användas för bedömning både av lokal tumörutbredning och tumörspridning, dock ännu med begränsad tillgänglighet. Flera studier talar för att PET-informationen också kan ha prognostisk betydelse. Denna studie, med en retrospektiv och en prospektiv del, tittar närmare på det diagnostiska och prognostiska tilläggsvärdet av bilddiagnostik hos de tre största gynekologiska cancergrupperna livmoderhalscancer, livmodercancer och äggstockscancer. För den prospektiva delen av studien är huvudsyftet att identifiera prognostiska biomarkörer med FDG-PET/CT och FDG-PET/MR och undersöka hur dessa samvarierar med histopatologiska biomarkörer.

Tufve Nyholm. Correlations between histopahtology and PET/MR (PAMP-study) 

Medicinska bilder spelar en ökande roll i den medicinska handläggningen av prostatacancer. En MR rekommenderas idag tidigt i utredningen vid misstänkt cancer. Nyligen rapporterade data indikerar att det finns en fördel att eskalera dosen till större tumörvolymer identifierade, med MR, vid strålbehandling. Alla tumörer i prostata är dock inte synliga på med MR och PET undersökningar, och i många fall är enskilda tumörer synliga med en bildgivande modalitet men inte andra. Både vid diagnostik och vid strålbehandling är det viktigt att de aggressiva tumörerna hittas medan de som växer långsamt och inte ger metastaser är mindre viktiga att identifiera.

Projektet inkluderar studier av kopplingen mellan hur tumörer avbildas med multi-parametrisk MR och PET med två olika radiotracers (PSMA och Acetat), och histopatologi. Studien baseras på ett dataset med 55 patienter med i genomsnitt minst 3 tumörer per patient, som samtliga undersökts med alla bild modaliteter innan prostataoperation. Genom ett speciellt utvecklat arbetsflöde kan vi koppla ihop den geometriska positionen från histo-patologiska storsnitt med positionen i PET och MR bilder med 2 mm noggrannhet, och därmed studera bildmodaliternas nytta både ur diagnostisk och strålterapiperspektiv.

Vi hoppas kunna bidra med kunskap om kopplingen mellan hur lesioner avbildas med MR och PET och den histo-pathologiska karaktäristiken. Detta är relevant ur ett diagnostiskt perspektiv där vi inte bara kommer att kunna uttala oss sensitiviteten för detektion för de olika bildgivande modaliteterna, utan även ta ett steg mot att kunna klassificera aggressivitet. Ur ett strålterapiperspektiv är utlinjering eller voxelvis klassificering av stor vikt för att skapa reproducerbar metod för att öka stråldosen till de tumörer i prostata där det är mest relevant. Vi hoppas att projektet ska leda till en väl designad klinisk interventionsstudie.

Daniel Öhlund. Targeting Tumor-stromal Interactions in Pancreatic cancer 

Bukspottkörtelcancer är en tumörsjukdom med en mycket hög dödlighet trots omfattande forskning och åtskilliga försök med att testa nya behandlingsmetoder. Sjukdomen yttrar sig i sena och ospecifika symtom vilket gör att diagnosen ställs sent i sjukdomsförloppet. Vid upptäckt har cancersjukdomen därför ofta redan hunnit sprida sig till andra delar av kroppen. Detta omöjliggör botande behandling. Sjukdomen är dessutom känd för att svara dåligt på cytostatikabehandling och att snabbt utveckla en behandlingsresistens. Behovet av nya och mer effektiva behandlingsmetoder samt metoder som möjliggör upptäckt av sjukdomen i ett tidigare stadium är därför stor för denna cancerform.

En bukspottkörteltumör består av cancerceller som är inbäddade i en omgivande bindvävsrik stödjevävnad. Denna stödjevävnad interagerar aktivt med cancercellerna och har en mycket viktig roll i sjukdomsutvecklingen. Vissa komponenter i tumörens stödjevävnad bildas tidigt i tumörutvecklingen, och fragment av dessa kan uppmätas i blodet hos individer med cancer. I projektet avser vi att utveckla strategier för att tidigt kunna diagnostisera och sedan följa sjukdomens utveckling över tid genom att mäta de cirkulerande nivåerna av dessa fragment av stödjevävnad. I detta projekt kommer även komponenter i stödjevävnaden som är särskilt viktiga för cancercellernas tillväxt och överlevnad att eftersökas. När dessa komponenter väl är identifierade kommer cellodlingsmodeller och djurmodeller att användas för att utveckla och testa ut läkemedel som oskadliggör viktiga interaktioner mellan cancerceller och stödjevävnaden. Målsättningen är att på detta sätt hindra cancercellens tillväxt och spridning, men även att göra cancercellerna mer känsliga för traditionell cytostatikabehandling. Sådana läkemedel skulle ge förutsättningar för att avsevärt förbättra prognosen för patienter med bukspottkörtelcancer.